Húsreglur

Húsreglur við Þórðarsveig 32-36
1.gr.

Reglur þessar gilda um fjölbýlishúsið Þórðarsveig 32 – 36 í Reykjavík og hafa að geyma fyrirmæli um afnot og hagnýtingu sameignar þess og umgengni um hana og um skyldur leigjenda gagnvart hver öðrum og eiganda (leigusala).

2.gr.

Gilda reglurnar um alla sameign, bæði innanhúss og utan en taka einnig eftir atvikum til séreigna, íbúða og setja leigjendum skorður við hagnýtingu þeirra.

Reglurnar gilda um alla, sem í húsinu búa og dvelja og alla þá sem þangað koma sem gestir eða eru með öðrum hætti í eða við húsið á vegum eða ábyrgð leigjenda.

3.gr.

Hverjum þeim, sem reglur þessar taka til, er skylt að taka á öllum tímum sólarhringsing sanngjarnt og eðlilegt tillit til annarra leigjenda, íbúa og gesta, við hagnýtingu og umgengni um húsið, sameiginlegt húsrými og lóðina og fara í hvívetna eftir reglum þessum og ákvörðunum, fyrirmælum og tilmælum eiganda (leigusala) þar að lútandi.

4.gr.

Íbúum er skylt að ganga þrifalega og hljóðlega um séreignir, íbúðir, sameiginlegt húsrými og lóð og raska ekki að óþörfu friði og ró í húsinu. Skal þess jafnan gætt að valda öðrum íbúum hússins sem minnstu ónæði og óþægindum og taka fullt tillit til sambýlisfólksins í allri umgengni, sbr. 20. gr.

5.gr.

Útidyr skulu jafnan læstar sem og allar hurðir að sameiginlegum húsrýmum.

6.gr.

Ljós í sameiginlegu húsrými og útiljós skulu ekki látin loga umfram það sem nauðsynlegt er vegna starfa eða umgangs.

7.gr.

Ekki má skilja eftir fyrir útidyrum eða á gangvegum við húsið, vélknúin faratæki, reiðhjól eða annað, sem valdið getur truflun á aðkomu og umferð við húsið.

8.gr.

Óheimilt er að geyma muni, reiðhjól, barnavagna, fótabúnað eða annað það, sem veldur þrengslum, óþrifnaði eða óprýði í sameigninni. Hjól og sleða má ekki fara með um forstofudyr né í lyftu.

9.gr.

Forðast skal alla háreysti í stigarými, lyftu, geymslurými og öðru sameiginlegu rými og er bannað að hafa stigarými og sameiginleg rými innanhúss að leikvangi.

10.gr.

Reykingar eru með öllu bannaðar í sameiginlegu rými hússins.

11.gr.

Engu má varpa út um glugga hússins eða af svölum þess. Þurfi að moka snjó af svölum ber sérstaklega að varast að kasta honum niður, nema öruggt sé að hann falli ekki inn á neðri svalir eða fólk, sem kann að vera undir. Fjúki lausir munir, pappír og þess háttar af svölum skulu leigjendur hirða það upp.

12.gr.

Óheimilt er að hengja fatnað eða tau til þerris á svölum hússins. Þó má hafa þar snúrur, er eigi ná hærra en handriðið. Bannað er að nota svalirnar fyrir geymslu, með sömu skilyrðum. Óheimilt er að hafa á svölum nokkuð, muni, tilfæringar og búnað, sem valdið getur óþægindum eða ónæði eða spillir útliti hússins og heildarmynd. Þó er heimilt að hafa þar barnavagna. Bannað er að berja á svölum gólfteppi, mottur og dregla. Óheimilt er að fóðra fugla í gluggum eða á svölum. Þegar svalagólf eru hreinsuð skal gæta þess að óhreinindi falli ekki niður af svölunum.

13.gr.

Hunda-, katta- og kanínuhald eru stranglega bannað í húsinu.

14.gr.

Öll atvinnustarfsemi sem valdið getur álagi, ónæði og truflunum er óheimil í íbúðum hússins. Öll atvinnustarfsemi í sameiginlegu rými hússins er bönnuð.

15.gr.

Í sameiginlegri reiðhjóla- og vagnageymslu er einungis heimilt að geyma reiðhjól og barnavagna, barnakerrur eða barnasleða. Þar má alls ekki geyma vélknúin ökutæki, né heldur vélhjól eða snjósleða.

16.gr.

Sorp og annar úrgangur skal settur í þar til gerðar umbúðir og skal þeim lokað vandlega til að ekkert losni úr þeim á leið niður sorprásina. Íbúum er skylt að sýna ítrasta hreinlæti og þrifnað við notkun sorprenna og allt sem þær snertir. Ætíð verður að gæta þess að loka þeim vandlega.

Óheimilt er að setja nokkuð það í sorprennurnar sem getur fest þar og stíflað þær.

17.gr.

Frá kl. 23:00 til kl. 7:00 má ekkert það aðhafast hvorki í íbúðum, í sameign eða á lóð hússins, sem raskað getur heimilisfriði og svefnró annarra íbúa hússins.

Á öðrum tímum sólarhringsins skal þess einnig gætt að valda ekki ónæði og truflunum að nauðsynjalausu.

Ef samkvæmi eru haldin geta íbúar sameinast um að veita undanþágu frá fyrirmælum 1. mgr. en jafnan skal þess gætt að truflun og hávaði verði sem minnstur.

18.gr.

Leigjandi hefur til afnota sameiginleg bílastæði til að leggja þar einkabíl sínum að staðaldri og fyrir gesti sína í skemmri tíma. Fleiri en tvo bíla má leigjandi ekki hafa þar að staðaldri og alls ekki óskráðan bil og stærri atvinnubíla, tæki, báta, kerrur o.þ.h. Á sameiginlegum bílastæðum og lóð hússins eða við húsið má ekki geyma neitt það, sem veldur þrengslum, óþrifnaði og óprýði. Á bílastæði hússins má alls ekki geyma óskráða eða ónýta bíla.

Brot á þessum fyrirmælum geta varðað riftun.

19.gr.

Stranglega bannað er að geyma eldfim efni í húsinu eða við það, bæði í íbúðum og sameign. Ennfremur ber öllum skylda til að fara varlega með eld og sjá svo um að börn hafi ekki eldfæri sem leikföng.

20.gr.

Íbúar  hússins eru skuldbundnir hver gagnvart öðrum og gagnvart eiganda (leigusala) þess og einnig gagnvart borgaryfirvöldum að ganga vel og þrifalega um lóðina og halda henni hreinni og snyrtilegri og haga hagnýtingu sinni  þannig að sem minnst truflun og röskun verði á hagsmunum og rétti annarra íbúa.  Ekkert, sem er til lýta og spillir ásýnd, útliti og heildarmynd lóðar og húss og aðkomu að  því eða er til vansa og trafala að öðru leyti, má vera á lóð hússins.  Þá má ekki hafa neitt það á lóðinni, hvorki í lengri eða skemmri tíma, sem valdið getur truflun á umferð við húsið og torveldað eðlilega aðkomu að  því.

21.gr.

Allur sóðaskapur og slæm umgengni á lóðinni, sem rekja má til leigjenda eða fólks á þeirra vegum telst alvarlegt brot á reglum þessum og getur leitt til riftunar leigusamnings.

22.gr.

Átroðningur, yfirgangur og áreiti leigjanda eða fólks á hans vegum gagnvart öðrum íbúum og gestum, við og vegna hagnýtingar á sameign er stranglega bannaður.  Telst slík háttsemi alvarlegt brot á reglum þessum og leigusamningi og getur leitt til þess að riftunarúrræðum húsaleigulaga n r. 36/1994 verði beitt gagnvart hinum brotlega.

23.gr.

Ef ágreiningur verður vegna óþrifalegrar umgengni, hávaða að næturlagi og/eða annarra atriða viðvíkjandi sambýlisháttu, skulu kvartanir þar að lútandi bornar fram við eiganda (leigusala). Skal eigandi (leigusali) bæði að eigin frumkvæði og samkvæmt ábendingum og tilmælum grípa inn í deilur svo fljótt sem auðið er og kosta kapps um að sætta deiluaðila á grundvelli reglna þessara og fyrirmæla húsaleigulaga og fjöleignarhúsalöggjafarinnar.

24.gr.

Ef ágreiningur rís með leigjendum vegna reglna þessara og brota á þeim skal eigandi (leigusali) kynna sér atvik og sjónarmið deiluaðila og leitast við að skera úr ágreiningsmálum og sætta máli.

25.gr.

Leigjendum er skylt að kynna rækilega heimilisfólki sínu, gestum og öðrum sem á þeirra vegum fara um eða dvelja í húsinu, reglur þessar og brýna fyrir þeim að fara að þeim í einu og öllu. Skal eintak reglna þessara ávallt vera til staðar og handbært í hverri íbúð.

26.gr.

Reglur þessar eru óaðskiljanlegur hluti af leigusamningum um íbúðir í húsinu og gróf eða ítrekuð brot af þeim geta varðað riftun leigusamnings og brottvísun úr húsinu samkvæmt 61.gr. húsaleigulaga nr. 36/1994.